در این قسمت به معرفی سیگنالهای خرید روزانه نرم افزار که بیشتر  جنبه آموزش و راهنمائی جهت انتخاب درست سیگنالهای خرید است می پردازیم