سهم پاکشو و تعدد پارامترهای مثبت

سیگنال خرید پاکشو :
سهم پاکشو در تاریخ ۹۷/۰۲/۲۶ سیگنال خرید سه ستاره بود و بدون چک مارک و امروز دارای موقعیت ممتازی بود که هم افزایش قابل توجه حجم و هم چرخه خرید قوی بود همراه با خرید حقوقی و خروچ از ابر کومو و رسیدن به فضای قیمتی جدید در نمودار .
علیرغم داشتن علامت ریسک اما تعدد پارامترهای مثبت سهم می توانست باعث نادیده گرفتن آن شود و بنظر گزینه خوبی برای خرید بود .

 

سیگنال خرید پاکشو

سیگنال خرید پاکشو