اضافه شدن سهام بازار پایه به سامان تریدر:

 

در نگارش جدید سامان تریدر سهام بازار پایه به نرم افزار اضافه شده است. برای مشاهده سهام بازار پایه در قسمت رتبه بندی بر روی قسمت بازار پایه مانند شکل کلیک نمائید .


بازار پایه

برای بازگشت به وضعیت مشاهده  سهام بازار اصلی  بر روی  عنوان “بازار  اصلی ”   کلیک نمائید.

افزودن  واچ لیست من 

قسمت دیگری که به نرم افزار اضافه شده است “واچ لیست من ” است که برای مشاهده فقط سهامی که مد نظر کاربر است طراحی شده است.

برای افزون سهمی به لیست “واچ لیست من ” مطابق شکل بر روی نام نماد سهم کلیک راست نمائید و سپس گزینه  واچ لیست من >>  افزودن به واچ لیست من  را کلیک نمائید .


بازار پایه در سامان تریدر

در نهایت برای مشاهده فقط سهام واچ لیست من بر روی چک باکس با همین عنوان مطابق شکل کلیک نمائید.

مشاهده واچ لیست