بهترین سهام و بهترین خریدها در نرم افزار سامان تریدر (نسخه اندروید و ویندوز)

همانطور که در راهنمای نرم افزار اعلام شده است ده ردیف اول در قسمت بهترین خریدها  (با ضریب حجم مناسب) عموما در بیست دقیقه اول بازار به صف خرید می رسند و همچنین در ساعات بعدی بازار سهم هائی که به ده ردیف اول راه پیدا می کنند کاندیدهای قوی برای صف خرید شدن هستند . همچنین سهم هایی که در ردیف های اول بهترین خریدها تثبیت می شوند در صورت ریختن صف خرید باحتمال خیلی زیاد مجددا  صف خرید خواهند شد .عموما بهترین خریدهای بازار تقریبا بهترین سهام بازار است که میتوان برای خرید انتخاب کرد .
علیرغم اینکه  غرض از بهترین خریدها در نرم افزار سامان تریدر  بهترین خریدهای بازار است یعنی اینکه بازار این سهام را با قدرت می خرد  و بدین معنی نیست که اینها از نظر سامان تریدر بهترین سهم برای خرید هستند (از لحاظ تحلیلی) و تنها  انعکاسی از خریدهای قدرتمند بازار هستند اما در عمل همسوئی با نظر بازار می تواند به معاملات  بسیار موفق تری منجر شود .و باید دانست عمده سهام موفق و یا لیدرها و بازیگرهای جدید بازار شروع حرکتشان با پدیدار شدن در قسمت بهترین خریدها اتفاق می افتد .


بدیهی است که سهام برای اینکه به صف خرید برسند در قدم اول باید از بازه منفی تابلو به بازه مثبت تابلو حرکت کنند و سهامی که در بازه منفی تابلو می مانند به احتمال زیاد علیرغم خریدهای قدرتمند بازار عرضه کننده های زیادی هم دارند و احتمال صف شدن آنها ضعیف است و می توانیم آنها را از پروسه انتخاب حذف نمائیم .

بدین منظور در نگارش جدید سامان تریدر برای اینکه در قسمت بهترین خریدها فقط سهامی که در بازه مثبت تابلو معامله می شوند را مشاهده کنید یک آیکن (طبق فیلم زیر)  تعبیه شده است که با کلیک بر روی آن  فقط سهام با بازه مثبت تابلو نمایش داده می شود و با کلیک مجدد بر روی آیکن مجددا تمامی سهام نمایش داده می شوند .

در حالت نمایش فقط سهام با بازه مثبت تابلو نیز مجدد می توانید از ده ردیف اول سهم مناسب را برای خرید انتخاب نمائید .بهترین خریدهای بازار


فیلم زیر نیز در قسمت بهترین خریدها  فیلتر سهام با بازه مثبت تابلو در نسخه ویندوز سامان تریدر را نمایش می دهد .


بهترین خریدهای سامان تریدر