خوساز و کنترل ریسک :

شما در صورتی می توانید معامله گر موفقی شوید که توانایی شناسایی نقاط ضعف و آسیب های معاملاتی خود را داشته  باشید. رفتارهای معاملاتی که در آن مبتنی بر استراتژی و کنترل ریسک نباشد براحتی تمام سودهای قبلی شما را هدر می هد .
بطور مثال نرم افزار سامان تریدر در تاریخ ۹۶/۱۲/۱۵سیگنال فروش قطعی سهم خوساز را صادر کرده است و تا تاریخ ۹۶/۲/۲۴ که سیگنال خرید مجدد صادر شود بیش از دو ماه سهم در جا زده است اینکه شما این سهم را به توصیه دیگران و کسانی که پورتفوی سنگین خوساز دارند نگه دارید ریسک معامله تان را کنترل نکرده اید و بیش از دو ماه سرمایه شما خواب داشته و معامله تان پرریسک تلقی می شده است در این دو ماه شما می توانستید سرمایه تان را وارد سهم های دیگری می کردید و با سیگنال خرید قطعی خوساز مجددا وارد سهم می شدید بهرحال تا زمانی که استراتژی مشخص و دقیق برای این موارد نداشته باشید همیشه معاملات شما در معرض ریسکهای بالا و زیانهائی قرار دارد که سود های قبلی شما را هم می بلعد.

سهم خوساز