رتبه نقدشوندگی و اهمیت آن در سیگنالهای خرید:

سهم فمراد  در تاریخ  ۹۶/۰۹/۰۷  سیگنال خرید سه ستاره چک مارک دار بود  و جزو چرخه های خرید قوی  اما نکته ای که خرید آنرا توجیه نمی کرد رتبه نقد شوندگی بالای  سهم بود.

مطابق  شکل  رتبه نقد شوندگی سهم  ۳۷۵  بود  که بسیار  بالا بود و سیگنال خرید شکست خورد .

رتبه نقدشوندگی

این سهم مجددا در تاریخ  ۹۷/۰۲/۰۴ سیگنال خرید سه ستاره چک مارک دار بود  با چرخه خرید قوی اما  اینبار  رتبه  نقد شوندگی سهم  ۸۳  بود  که  پائین  و مناسب بود و اینبار می توانستیم سیگنال خرید را قابل قبول بدانیم و وارد سهم بشویم . همانطور هم که در نمودار سهم پیداست سهم از این تاریخ نزدیک به ۸۰ درصد  رشد داشته است .

نقدشوندگی در سامان تریدر

در نمودار سهم  دو نقطه  سیگنال خرید با خط عمودی مشخص گردیده است همانطور که مشخص است در نقطه اول سیگنال خرید شکست خورده است اما درنقطه دوم سیگنال خرید درست بوده و سهم رشد خوبی را بهمراه داشته  است .

زتبه نقدشوندگی پایین