اوان و فرصت فروش:

سهم آوان در تاریخ  ۹۷/۰۵/۲۵ واگرائی منفی داد (نقطه یک در شکل ) و همزمان از چرخه خرید قوی خارج شد و امتیاز سهم شروع به تنزل پیدا کرد و فرصتی بود برای کسانی که سهم را داشتند با حداکثر سود از سهم خارج شوند . نرم افزار امروز سیگنال فروش سهم را صادر کرد. مهم بود که با سهم تا حداکثر  رشد قیمتی بمانیم و در نهایت با هویدا شدن علائم نزول از سهم خارج شویم .